SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH GIANG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách GDHN, NGLL, Thể dục, AN-QP 24 625000
2 Các loại từ điển 36 1495500
3 Sách tham khảo Công nghệ 61 2896500
4 Sách Hồ Chí Minh 63 3343900
5 Sách tham khảo Giáo dục công dân 66 1817000
6 Sách tham khảo Tin học 114 3153000
7 Sách đạo đức 214 7819700
8 Sách pháp luật 289 23728000
9 Sách tham khảo địa 304 7860304
10 Sách tham khảo khác 306 13189400
11 Sách tham khảo lịch sử 404 12343200
12 Sách tham khảo sinh 512 17775800
13 Sách tham khảo tiếng Anh 596 14633280
14 Sách nghiệp vụ Tự nhiên 604 10398800
15 Sách tham khảo hoá 720 22195400
16 Sách tham khảo lí 728 23594000
17 Sách nghiệp vụ Xã hội 750 13127000
18 Sách tham khảo văn 1286 37619500
19 Sách tham khảo toán 1552 44051100
 
TỔNG
8629
261666384