SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH GIANG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách GDHN, NGLL, Thể dục, AN-QP 24 625000
2 Các loại từ điển 47 4459500
3 Sách tham khảo Công nghệ 61 2896500
4 Sách Hồ Chí Minh 63 3343900
5 Sách tham khảo Giáo dục công dân 89 3007500
6 Sách tham khảo Tin học 114 3153000
7 Sách đạo đức 214 7819700
8 Sách pháp luật 289 23728000
9 Sách tham khảo địa 314 8240304
10 Sách tham khảo khác 329 14010400
11 Sách tham khảo lịch sử 427 13325200
12 Sách tham khảo sinh 549 19688800
13 Sách nghiệp vụ Tự nhiên 604 10398800
14 Sách tham khảo tiếng Anh 610 15243280
15 Sách tham khảo lí 748 24341300
16 Sách nghiệp vụ Xã hội 750 13127000
17 Sách tham khảo hoá 757 24804400
18 Sách tham khảo văn 1376 43554100
19 Sách tham khảo toán 1608 46023800
 
TỔNG
8973
281790484